Essance anasayfa | ENG
biz kimiz   |   hizmetlerimiz   |   müşteri portföyümüz   |   haber merkezi   |   insan kaynakları   |   iletişim
Hizmet Tanımlarımız:
 • Marka Yönetimi
 • Kurumsal İletişim
 • Liderlik İletişimi
 • Pazarlama İletişimi
 • Medya İletişimi
 • Konu ve Gündem Yönetimi
 • Etkinlik Yönetimi
 • Sponsorluk Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk İletişimi
 • Kurum İçi İletişim
 • Kurumsal İtibar Yönetimi
 • Halka Arz İletişimi
 • Kriz Yönetimi
 • Ölçümleme ve Raporlama

  Marka Yönetimi
  Essance İstanbul, tüketicilerin marka sadakatinden yola çıkarak kurumların, hizmetlerinin, ürünlerinin markalaşmasında verilen mesajların tüketici algısında doğru konumlanmasına yönelik hareket etmektedir. Kullanılan iletişim araçları, verilen mesajlar ve tonu ile uygulanan tanıtım faaliyetlerindeki ayrıcalığın tüketiciler üzerindeki güçlü etkisinin farkında olan Essance İstanbul, markalaşma sürecinde kurumlara uzman bir bakış açısı ile rehberlik yapmaktadır.

  Essance İstanbul, markaları rakiplerinden farklı kılarak, tercih edilir olmasını sağlamak için gerekli iletişim stratejilerini en iyi şekilde kullanmayı ve bu çalışmalarla kurumunuzun ürün/hizmetler iletişimi aracılığıyla müşteri sadakati yaratmayı ve korumayı amaç edinmiştir.

  Pazarlama İletişimi
  Kurumları, hizmet ve ürünlerini hedef kitlelerin ihtiyaçları ve özel ilgi alanları paralelinde konumlandırırken, yeni pazarlar yaratma ve pazarlamayı desteklemeye yönelik stratejiler geliştirmektedir.

 • Hedef kitlenin saptanması ve bu kitleye ulaşırken kullanılacak araçların belirlenmesi
 • Yeni hedef kitlelere yönelik tanıtım stratejisinin oluşturulması
 • Toplantı, seminer, kongre ve motivasyon toplantıları
 • Pazarlama ve satış kampanyaları
 • Doğrudan pazarlama faaliyetleri
 • Branding organizasyonu, basılı malzemeler

  Kurumsal İtibar Yönetimi
  Kurumların itibar edinmelerinde kendi iç dinamikleri ile sundukları ürün ve hizmetler büyük rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra marka yönetimi, şirket kültürü, sosyal anlayışlar ve şirketlerin sermaye yeterlilikleri kuruluşların itibarı üzerinde etkili olmaktadır. Essance İstanbul, iletişimin merkezi kabul ettiği itibar yönetimi ile kurumların itibar sahibi olmasında, itibarlarını yönetebilmelerinde ve geliştirebilmelerinde katkıda bulunmaktadır. İtibar yönetimini tüm iletişim faaliyetlerinin merkezi saymakta, iş ve iletişim hedeflerini bu paralelde sunmaktadır.

  Liderlik İletişimi
  Essance İstanbul; liderin (kurum sözcüsü ya da sözcülerinin), hedef kitleleri ve sosyal paydaşları nezdinde kuruma iletişim değeri katacak şekilde konumlandırılarak, iletişim süreçlerinin yönetilmesinde, kendi bireysel ve kurumsal değerlerinden uzaklaşmadan ve toplumun duyarlı olduğu alanlara karşı hassasiyetini koruyarak iletişiminin planlanmasında ve buna bağlı tüm iletişim süreçlerinin kurumsal iletişim süreçleri ile entegre edilerek yürütülmesinde yol göstermektedir.

  Medya İletişimi
  Medya İletişimi, Essance İstanbul’un uzman kadrosu ile etik sınırlara sadık kalarak, sadece müşterileri değil, medya penceresinden yaklaşımlarla stratejiler geliştirerek profesyonel danışmanlık hizmeti verdiği önde gelen iletişim araçları arasında yer almaktadır. Kalite, hız, güven ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak; medyayı ve mecraları yakından tanımak kadar gündemi ve ülkemizdeki ekonomik, politik ve sosyal konuları da yakından takip etmek Essance İstanbul’un görevidir. Essance İstanbul, kurumları bu doğrultuda bilgilendirerek yol göstermekte ve stratejilerini belirlemektedir. Kurumlar, hizmetleri ve ürünleri ilgili bilgilerin, doğru mesaj, doğru mecra ve zamanlamayla hedef kitlelere ulaşmasının sağlanmasını ana hedefi olarak belirlemiştir.

 • Kurum ve hizmetlerine özel medya ilişkileri stratejisi saptanması ve bu stratejiler ışığında medya programlarının oluşturulması, uygulanması
 • Medya iletişimi için dönemsel medya aksiyon planlarının oluşturulması
 • Firma ve marka merkezli özel haber ve röportaj konu önerilerinin geliştirilmesi ve bu konuların doğru mecralarda ele alınmasının sağlanması
 • Basın bültenleri, basın davet metinleri ve özel haberler için ihtiyaç duyulacak olan haber metinlerinin hazırlanması
 • Medya ilişkileri değerlendirme raporunun hazırlanması

  Konu ve Gündem Yönetimi
  Essance İstanbul, kurumlara iletişim danışmanlığı hizmeti sağlamada birinci koşul olarak, ülke ve dünya gündemini yakından takip etmeyi esas almaktadır. Kurumların, hizmet ve ürünlerinin medya iletişiminin en doğru şekilde yürütülmesinde, gündeme hâkim olmak, haber içeriklerinde gündemden yararlanılması konusunda değerlendirme yapılmasının sağlanması Essance İletişim’in yükümlülüğüdür. Doğru konunun, doğru mesajlar aktarılarak, doğru yayına yönlendirilmesini sağlamaktadır.

  Ölçümleme ve Raporlama
  Essance İstanbul, gerçekleştirilen medya çalışmalarının dönemsel ölçümlemelerini yaparak kurumları bilgilendirmektedir. Ölçümleme ile hedef kitleye hangi mesajlarla ne derecede ulaşılabildiğini fotoğraflayan Essance İstanbul, gelecek dönemde izlenecek yol haritasını da raporlarla belirlenen sonuçlar üzerinden planlamakta ve hedefe ulaşmada izlenecek stratejileri bu raporlar doğrultusunda güncellemektedir.

  Etkinlik Yönetimi
  Essance İstanbul, kurumlara yaratıcı yönüyle destek vererek ihtiyaca yönelik projeler üretmekte ve projelerin her adımını doğru planlayarak, mükemmeli başarma hedefiyle hayata geçirmektedir. Projelerin gerçekleşme sürecinde, kendi içinde ve hizmet verdiği kurumla kurduğu hızlı ve net bilgi akışı ile kararlı adımlar atan Essance İstanbul, etkinlik yönetiminde başarının güçlü bir koordinasyona bağlı olduğunu kabul etmektedir.

  Etkinlikler, kurumsal çıkarlar doğrultusunda spot olarak tasarlanabileceği gibi belirlenecek iletişim stratejilerinin bir parçası olarak da uygulanabilmektedir. İletişim hedefleri paralelinde etkinliklerin planlanması ve uygulanması “stratejik iletişim planı”nın önemli bir adımıdır.

 • Müşteri ilişkileri ve danışmanlık
 • Marka bilinirliği ve pazarlama gücünü artırmaya yönelik kampanyalar
 • Organizasyon ve lojistik hizmetler
 • 3. partilerin seçimi ve koordinasyonu
 • Üretim, uygulama ve diğer hizmetler
 • Sponsorluk öneri ve yönetimi
 • Doğrudan pazarlama, planlama ve uygulamaları
 • Ödül törenleri, açılışlar

  Sosyal Sorumluluk İletişimi
  Essance İstanbul, tüketicilerin bir kuruma karşı bağlılık, güven ve saygı duymasında bu kurumun sosyal sorumluluk yönünün güçlü etkisi olduğuna inanmaktadır. Ülkemizin sosyal sorunlarına eğilen kurumların saygınlıkları toplum algısında doğru şekilde yer edinmektedir. Essance İstanbul da kurumları bu alandaki duyarlılığı ve hassasiyetiyle yönlendirmektedir. Kurumların; çalışanları, tedarikçileri, sivil toplum örgütleri ve hükümet kuruluşları gibi bir dizi önemli sosyal paydaşıyla değerli ilişkiler geliştirmesini sağlamak, kurumsal itibar yönetimini doğru olarak planlamak, ses getirecek projeler üretmek ve uygulamak Essance İstanbul’un bu alandaki iş yükümlülükleri arasında yer almaktadır.

  Kurum İçi İletişim
  Essance İstanbul, kurum kültürü sağlama ilkesinden hareketle çalışanlara motivasyon ve eğitim toplantıları gibi projeler sunmakta ve gerçekleştirmektedir. Kurumun, misyonu, vizyonu ve kurumsal değerleri ile stratejilerinin çalışanlar tarafından benimsenmesini ve çalışanların kurumun elçisi haline gelmesi kurum içi iletişim ile sağlanmaktadır. Kurum içi iletişim ile çalışanların, kurumun hedefleri paralelinde belirlediği iş sonuçlarına ulaşma aşamasındaki inanç ve katılımını artırmak üzere iletişim stratejileri geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

  Kriz Yönetimi
  Kurumların itibarına ve sosyal paydaşlarıyla iletişimine zarar verme tehdidi içeren kriz durumlarına hazırlıklı olunması sağlanmakta, olası durumlar için doğru kriz yönetimi planlanmaktadır.

 • Oluşabilecek potansiyel kriz konularının belirlenmesi, kriz durumunda izlenecek politikaların belirlenmesi ve kriz yönetim stratejisinin oluşturulması
 • Oluşan krizin kuruma ne kadar zarar verdiği ve hangi faaliyet alanlarının ne kadar etkileneceğinin saptanması
 • Medya stratejilerinin belirlenmesi ve basın ilişkilerinin yürütülmesi

  Sponsorluk Yönetimi
  Kurumları, hizmet ve ürünlerini, doğru ve amaçları ile paralel algı yaratabilecek sponsorluk çalışmalarına yönlendirerek, bütçenin en etkin ve en doğru şekilde kullanımını sağlayarak hedeflenen etkinin oluşmasında rol üstlenmektedir.

  Halka Arz İletişimi
  Essance İletişim, finans sektöründe edindiği güçlü deneyim ile halka arz projelerinde de değer katan ve yol gösteren nitelikleri ile destek vermektedir. Kurumsal iletişimde önemli yere sahip halka arz sürçleri için stratejik bir yol çizerek, en doğru kanal ve mesajların verilmesini sağlayarak projeleri hayata geçirmektedir.